Global Site全球网站Trang web toàn cầu

고객이 요구하는 제품의 설계부터
가공, 조립, 시공에 이르기까지
국내외 선두기업
현대알루미늄
해외사이트를 확인해보십시오.
From product design to processing, assembly, and construction to customer.
Meet the global site of
Hyundai Aluminum,
a leading company.
根据客户的要求,我们将设计,加工,装配,建筑产品。
的全球领导者
去的“现代铝”全球站点上。
Từ thiết kế sản phẩm để chế biến, lắp ráp, và xây dựng các yêu cầu của khách hàng.
Gặp gỡ các trang web toàn cầu của Hyundai Aluminum, một công ty hàng đầu trong nước và quốc tế.

View
 • 알루미늄 커튼월StickSystem UnitSystem PanelSystem幕墙Bức tường rèm

  생산, 설계,
  시공, 사후관리
  Production, design, construction and management 生产,设计,施工和管理 Sản xuất, thiết kế, xây dựng và quản lý

 • 알루미늄 거푸집AL-Form
  GANG-Form
  铝模具Cốp pha hệ thống

  간편한 시공으로
  공사기간을 줄이고
  부대비용을 눈에 띄게
  줄여드립니다.
  Easy construction reduces construction time and costs. 施工简单,减少施工时间和成本。 Dễ dàng xây dựng làm giảm thời gian thi công và chi phí.

 • 경관재Handrail
  Fence
  Soundproof walls
  景观设施Cơ sở cảnh quan

  친환경적인 제품생산으로
  도시미관을 한층 아름답게 만듭니다.
  It makes the beauty of the city by producing eco-friendly products. 它通过生产环保产品,使城市的美丽。 Tạo một thành phố xinh đẹp với các sản phẩm sinh thái thân thiện.

 • 태양광PV/INVERTER
  Solar Frame
  EPC Business
  太阳能光伏Mặt trời quang điện

  태양광 에너지를
  전기 에너지로
  시대의 요구에 앞서 가고 있습니다 We are ahead of the demands of the times. 我们领先于时代的要求。 Chúng tôi đang ở phía trước của các nhu cầu của thời đại.

연구개발Research and Development研发Nghiên cứu và Phát triển

공지사항Notice通知Thông báo

more

사업실적Project企业绩效Dự án

more
첨부 이미지
완료
힐스테이트 이진 베이시티

알미늄창호/커튼월공사(유리분리 1공구)

현대건설

2019.06 - 2022.04

첨부 이미지
완료
스타필드안성

알미늄창호공사(천창공사)

신세계건설

2019.07 - 2020.08

첨부 이미지
완료
네이버분당신사옥

AL마감 및 창호

삼성물산

2019.04 - 2020.10

첨부 이미지
완료
행정중심복합도시 1-5생활권 H9블럭 주상복합

커튼월

중흥토건

2019.03 - 2021.09

첨부 이미지
완료
세종 2-4생활권 주상복합아파트

C/WALL

부원건설

2018.11 - 2021.01

첨부 이미지
완료
현대자동차그룹 영남권 연수원

AL창호(커튼월)

현대엔지니어링

2018.10 - 2020.01

첨부 이미지
완료
명동 청휘빌딩 개발사업

AL창호 및 판넬공사

태영건설

2018.10 - 2019.07

첨부 이미지
완료
테헤란로 237 개발사업

알미늄창호/커튼월공사

현대건설

2018.08 - 2020.09

첨부 이미지
완료
송도 복합시설

커튼월 및 외부판넬공사

롯데건설

2018.07 - 2019.09

첨부 이미지
완료
세종3-3 생활권 주상복합

AL창호

현대엔지니어링

2018.05 - 2019.09

현대알루미늄(주) | (06716) 서울특별시 서초구 반포대로 22 (서초동,서초평화빌딩 13층) Hyundai Aluminum | (06716) 13F, 22, Banpo-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

대표전화 : 02 - 2103 - 3014 | C/W문의 : 02 - 2103 - 3036 | A/F문의 : 02 -2103 - 3128 Tel : +82 - 2 - 2103 - 3014 | C/W : +82 - 2 - 2103 - 3036 | A/F : +82 - 2 -2103 - 3128 致电 : +82 - 2 - 2103 - 3014 | C/W : +82 - 2 - 2103 - 3036 | A/F : +82 - 2 -2103 - 3128

경관시설문의: 02 - 2103 - 3081 | 태양광문의 : 02 - 2103 - 3083 Landscape Facilities: +82 - 2 - 2103 - 3081 | Solar Photovoltaic : +82 - 2 - 2103 - 3083 景观设施: +82 - 2 - 2103 - 3081 | 太阳能光伏 : +82 - 2 - 2103 - 3083 Cơ sở cảnh quan: +82 - 2 - 2103 - 3081 | Mặt trời quang điện : +82 - 2 - 2103 - 3083

© HYUNDAI ALUMINUM, ALL RIGHT RESERVED.

ko
en
cn
vn
×